PRIVACY verklaring

Hits: 623

Uw privacy
Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moet de vereniging regels opstellen om uw privacy veilig te stellen.
Zie de privacyverklaring hieronder. De wet is op 25 mei 2018 ingegaan.
Dit betekent dat u toestemming moet verlenen om de door u verstrekte gegevens te mogen gebruiken. Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u deze toestemming.

Privacyverklaring
Harttrimmers Leiden en omgeving is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. In artikel 2 van de statuten is het doel van de vereniging als volgt geformuleerd: de vereniging stelt zich ten doel het scheppen van zodanige voorzieningen, dat (ex)hartpatiënten kunnen deelnemen aan recreatieve sportactiviteiten in Leiden en omgeving, een en ander in de ruimste zin des woords met het oogmerk hun algehele conditie gunstig te beïnvloeden. De statutaire zetel van de vereniging is Leiden op het adres: Telderskade 97, 2321 TR Leiden; telefoonnummer: 0715317110.
Gegevens over leden worden vastgelegd en beheerd door de ledenadministratie van de vereniging.In de onderstaande tabel staat aangegeven welke gegevens dat zijn, waarvoor ze worden gebruikt en door wie:

Item

Wat

Voor wie

Waarvoor

1

naam, roepnaam

penningmeester

financiële zaken

2

adres, postcode, woonplaats

secretaris

ledenlijst

3

telefoonnummer(s)

toernooicoördinator

vergaderstukken

4

e-mailadres

sportleid(st)er

uitnodigen toernooien

5

geboortedatum

penningmeester

financiële zaken

6

inschrijfdatum

secretaris

clubstatistiek

7

opzegdatum

 

 

8

welke trimgroep wo of do

penningmeester

ledenlijst

9

telefoonnummer en naam i.g.v. nood

sportleid(st)er

ledenlijst, calamiteit

10

bankrekeningnummer

penningmeester

financiële zaken

Al deze gegevens worden geregistreerd in een elektronische ledenlijst; de e-mailadressen worden daarnaast bijgehouden in contactgroepen in het adresboek van een mailprogramma.
Het doel van de gegevens 1 t/m 7 is vastleggen wie lid is van onze vereniging. Gegeven 8 wordt gebruikt om de splitsing van de trimgroepen vast te leggen. Gegeven 9 kan in geval van een calamiteit worden gebruikt om de opgegeven persoon te verwittigen. Om dit te kunnen doen worden per trimgroep de gegevens 1 t/m 4, 8 en 9 op papier gedeeld met de sportleid(st)er.|
Daarnaast worden de gegevens 1 t/m 4 gebruikt om convocaties voor ledenvergaderingen en uitnodigingen voor toernooien te verspreiden.
Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).
Harttrimmers Leiden en omgeving draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
Wij zullen uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.
U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van links met de website harttrimmers.nl zijn verbonden.
Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Harttrimmers Leiden en omgeving spant zich in te waarborgen dat de personen, die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien u hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kunt u deze per e-mail sturen aan info@harttrimmers.nl.

Harttrimmers Leiden en omgeving behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Louis Weyzig • 19 november 2019


Previous Post

Next Post